• تاگەکان:

  تاریخچە زندان و اهداف بر‌پایە آن

  1 نیسان, 2021

  کمیتە تحقیقاتی کژار در فایلی  تاریخچە زندان و اهداف برپایی آن را مورد ارزیابی قرار داد.

  کمیتە تحقیقات کژار در این فایل تاریخچە مختصر زندان در ایران واولین زندان مخصوص زنان ، اولین قوانین زندان در ایران، هدف از ساخت زندان و استفادە آن از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران،  همچنین زنان در زندان های ایران و شیوە زندانی شدن زنان در دە شصت را مورد تحقیق و ارزیابی قرار داد.

  این کمیتە در بخشی از این تحقیقات خود زندان را از زبان زنان زندانی شدە دست گرفتە و زنان زندانی همچون کویستان داودی، منصورە باشکندی، مرصدە قائدی، زینب بایزیدی، مهدیە گلرو،فاطمە گفتاری این گونە زندان را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد.

  کویستان داودی درمورد زندان در دە شصت این گونە بحث می نماید کە در آن زمان با این کە رژیم اسلامی هنوز قدرت کنونی را نداشتە اما شرایط زندانیان وخیم تر شد و اعدامهای رژیم اسلامی بیشتر شدە بود. برای ترساندن ما صحنە های اعدامها را بە ما نشان می دادند و با آزار و اذیت خانوادە هایمان ما را تهد‌ید می کردند.

  منصورە باشکندی نیز اینچنین می گوید کە شکنجە ها بە گونە ای بود کە برخی از مخالفان تاب تحمل نداشتند و زندانیان جریانهای چپ با شکنجە و تهدید بە اعدام، مجبور بە نماز خواندن و خواندن سرود’ خمینی ای امام’ شدند، تجمعهای سە نفرە ممنوع بود و بە این شکل تلاش می کردند کە افراد تنها بمانند.

  در ادامە مرصدە قائدی می گوید کە تجاوز جنسی یکی دیگر از ابزار های ایجاد وحشت و ترساندن در زندانهای رژیم اسلامی ایران بود.

  زینب بایزیدی نیز می گوید شکنجە های روحی برسر زنان بسیار شدید و عمیقتر است زیرا زیربنای تسلیم کردن رژیم ایران بر مبنای سیاست و محدود کردن زنان بنا شدە است و این موضوع باعث شدە است کە زنان آگاە و فعال مدام در معرض اسارت و بی احترامی، ترس و تجاوز قرار بگیرند.

  در ادامە این فایل کمیتە تحقیقات کژار می افزاید کە آنچە کە اجازە می دهد کە دیوار های زندان بلند باقی بماند و میلە های زندان قویتر شوند، این است کە دولت و اقتدار می خواهند قویتر و در جامعە حاکم تر باشند. بە همین دلیل مهمترین وظیفە ملتها و زنان، این است کە بدون اهمیت بە اختلافات زبانی ، عقیدتی، مذهبی و… برای پیشبرد راە چارە مشترک پیشاهنگ شوند. چون کە مشکلات زنان یکی است و ضروری است راهکاری مشترک وجود داشتە باشد.

  برای بیشتر خواندن و دریافت این فایل بە ادرس های انترنتی www.kjar.online  مراجعە کنید.  کژار