» نشریات

جاودانگان یک انقلاب

کمیته تحقیقاتی کژار چاپ و منتشر می‌کند. خوانندگان گرامی کمیتەی تحقیقاتی کژار برای گرامیداشت یاد شهدای انقلاب زن زندگی آزادی، کە 60 روز را پشت سر گذاشته، کتابچەای را طراحی نمود کە در آن از  شناخت و ارزیابی تاریخ مقاومت و فرهنگ خلق های ساکن در جغرافیای ایران کە حاکمیت در طول تاریخ، هویت و ارادە‌شان را نادیدە گرفتە، آن‌ها را نیست پنداشتە و از هر نوع راهکاری برای سرکوب، سر باز نزدە است؛ می‌گوید. کمیته بیان می‌دارد: « تلاش نمودیم در این کتابچە آماری از شهدای انقلاب زن، زندگی،…

در پس این فریاد حیاتی نهفته است

کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌کند. کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از انقلاب زنان فرا رسیده” اعلام شد؛ بروشوری مبنی بر خاستگاه شعار زن – زندگی – آزادی منتشر کرده است. کمیته بیان میدارد: بیش از یک ماه است که سراسر ایران، یکصدا فریاد می‌زنند: ژن، ژیان، ئازادی! فریادی که از مطالبات آنان سخن می‌گوید. از دردهای‌شان از اهداف‌شان و در نهایت از آینده‌ای که برای خویش و جامعه می‌خواهند رقم بزنند، سخن می‌گوید. فریادی که قدمتی…

شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی

کمیته تحقیقاتی کژار کتابچه‌ی ” شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی” را منتشر کرد. کمیته تحقیقاتی کژار آورده است: با نوشتن و گفتن شاید نتوان واقعیت یک شخصیت را آنطور که باید و شاید بر زبان آورد. اما برای ماندگار نمودن نام شهیدان در تاریخ، تلاش نموده بیوگرافی شهیدان را هر چند کوتاه در این اثر بگنجاند. و در آخر این اثر را به شهدای قیام زن – زندگی – آزادی تقدیم کرده است. جهت دانلود کتابچه اینجا کلیک نمایید.

گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان

کمیته مطبوعاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان منتشر کرد.این کمیته بیان میدارید:همانطور که می دانید هر هفته گزارشی از وضعیت زنان در ایران را ارائه میدادیم. اما این بار با توجه به وضعیت کنونی و اعتراضات گسترده در سراسر ایران سعی بر این داشته ایم که در گزارش این هفته آماری از اعتراضات در همه شهرهای ایران و شرق کوردستان و همچنین آماری از کشته شدگان، بازداشت شدگان و زخمی ها ارائه دهیم. هر…

شمارە 47 نشریەی زنان شرق چاپ و انتشار یافت

۸ شهریور, ۱۴۰۱

نشریه‌ی زنان شرق شماره 47،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  منتشر گردید. جنبـش آپویـی در مقاومـت و مبـارزه‌ی ١٤تیرمـاه ٨٢ وارد مرحلـه‌ای تاریخـی گشـت. پیشـگامان ایـن جنبـش بـرای برجسـته نمـودن رهبریـت تاکتیکـی بـا تمامـی سـلولهای وجـود خـود و بـا روحیـه‌ای فدایـی، زنـدان را بـه گورسـتان فاشیسـتان مبـدل کردنــد. جنبــش آپویــی، جنبــش شهداســت. بــا هــر شــهادتی ورود بــه مرحلــه‌ای حســاستر و انتقــام از سیســتم مردســالاری و اقتدارگـرا افزایـش یافتـه و نیازمنـد گسـترش و اجرایـی سـاختن جنـگ انقلابـی خلـق در اوج مقاومـت و مبـارزه اسـت. خلـق کـورد و زنـان، روزهـای تاریخـی‌ای را…

شمارە 46 نشریەی زنان شرق چاپ و انتشار یافت

۵ تیر, ۱۴۰۱

‌نشریه‌ی زنان شرق شماره 46،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  منتشر گردید. خوانندە گرامی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان به مناسبت تیر ماه، ماه فدایی وهمچنین مبارزه و مقاومت گریلا و نشریه زنان شرق را به تمامی شهدای این ماه و خلقمان تقدیم می‌نماید. ضروریت وجوبیت آزادی ایجاب می‌نماید تا قیام و خودآگاهی خلق را با مبارزه و مقاومت گریلا در هم‌آمیخته و جنگ خلق انقلابی را که در آن نقش زنان و جوانان در طی این مسیر برجسته ترین نقش است را رقم زد . بر همین اساس در…

 جنایات بدون تقاص

کمیته تحقیقاتی کژار، گزارشی تحقیقی وتحلیلی در باب قتل‌های ناموسی در شرق کوردستان منتشر کرد. کمیته بیان می‌دارد: از آن جایی که جمهوری اسلامی با جریان آزاد اطلاعات مخالف است وهمیشه سعی در سرکوب اطلاعات دارد، بنابراین آمار دقیقی از قتل های ناموسی در دسترس نیست. در همین راستا کمیته در ادامه گزارش قبلی با عنوان «هنگاهی که بحران های زیست محیطی زنگ فاجعه را به صدا درمی‌آورد»، در این گزارش آماری از قتل زنان به نام ناموس و بهانه های دیگر با عنوان “جنایات بدون تقاص” به دو زبان…

نشریە زنان شرق شمارە ٤٥ چاپ و منتشر گردید

۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۱

خوانندگان گرامی جامعە زنان آزاد شرق کوردستان( کژار) بە مناسبت اردیبهشت، ماە شهادت و قهرمانی، نشریە زنان شرق را بە تمامی شهیدان این ماە تقدیم می نماید. اردیبهشت ماه در بین مبارزان راه آزادی و خلق آزادی‌خواه کورد دارای اهمیت به خصوصی است چرا که سال 1389 در نوزدهمین روز همین ماه بود که  قهرمانان آزادی‌خواه آپویی افسانه‌ی مقاومت و ایستادگی را سرودند و به همگان نشان دادند که هیچ چیزی نمی‌تواند اراده و ایمان آنها را در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی تضعیف نماید و از چوبه‌ی دار…

بریوان، مادری از جنس عشق و آزادی

۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱

زندگینامەی شهید گلناز علیپور با کد سازمانی بریوان هژار “الهەی عشق و مادری از جنس درد و رنج ” تحت‌عنوان(بریوان، مادری از جنس عشق و آزادی) چاپ و منتشر گردید. دوستان و خوانندگان گرامی کتاب بریوان، مادری از جنس عشق و آزادی مجموعەایی‌ است کە از سە بخش تشکیل شدە است، بخش اول از تحلیلات رهبر آپو در رابطە با شهیدان راە آزادی می‌باشد کە رهبر آپو در این تحلیلات بیان می‌نماید. یکی از اساسی‌ترین و مهمترین وظایف یک انسان انقلابی درک و شناخت شهدا و ادای دین نسبت بە…

هنگامی که بحران‌های زیست محیطی زنگ فاجعه را به صدا درمی‌آورند

کمیتـه تحقیقاتـی کژار  بروشوری تحقیقاتی با عنوان ” هنگامی که بحران‌های زیست محیطی زنگ فاجعه را به صدا درمی‌آورند” منتشر کرد. کمیته بیان می‌دارد: نظـام اشـغالگر ایـران هیـچ گاه آمـار درسـت و واقعـی از اقدامـات خـود کـه محیـط زیسـت را نابـود کـرده ارائـه نخواهـد داد و بـه دلیـل عـدم وجـود آزادی رسـانه در ایـن نظـام، هرگـز بـه سـایرین نیـز اجـازه ارائـه آنهـا را نخواهـد داد. به همین سبب کمیته در این بروشور  آمـار تخریبـات زیست‌محیطی در ایـران و شـرق کوردسـتان و همچنیـن دلایل تخریـب محیـط زیسـت در ایـن مناطـق را…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.