» جنبش رهایی زن

جنبش رهایی زن با مُهر تروریسم

پخشان روژهلات – عضو ژنولوژی واژه‌ی ترور و تروریسم که به میان می‌آید، به نوعی ترس و وحشت در اذهان تداعی می‌شود. تروریسم اساساً پدیده‌ای سیاسی است اما از سایر پدیده‌های سیاسی، از جمله پدیده‌های انقلاب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال این‌ها متفاوت‌تر است. تاکنون هیچ تعریف جامعی که محققان و متخصصان این حوزه بتوانند با تکیه بر آن بر روی این پدیده به اتفاق نظر برسند، صورت نگرفته است. این سبب گشته تا در دانش سیاسی جوامع یک وحدت نظر وجود نداشته باشد. اما صاحب‌نظران در…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.