• اخبار

   عضو مطبوعات آزاد زنان، بیریوان راپرین در مصاحبه ای با تلویزیون آرین در رابطە با شهادت رفیق غربت‌الی ارسوس، ناگیهان ئاکارسل و وضعیت روزنامەنگاری بە گفت و گو پرداخت.
  دون شک سیاستی که زنان در آن نباشند، دموکراتیک و مشروع نیست. بزرگترین سیاست، سیاست اداره جامعه است که توسط پیشگامی زنان بنیان نهاده شده است.
  کمیته تحقیقاتی کژار کتابچه ای را با عنوان «مشارکت سیاسی زنان: ضامن برساخت جامعه دموکراتیک » منتشر کرد.
  سەآل روژهلات عضو جامعەی زنان آزاد شرق کوردستان کژار در مصاحبەای ویژە با رادیو دەنگی وەلات در رابطە با انقلاب «ژن ژیان ئازادی» در روژهلات […]
  در دوره هـای گوناگـون شـاهد حمـلات رژیـم بـوده ایـم. اسـلحه ی رژیـم گاه اسـید اسـت و گاه بـاروت و در حـال حـاضر نیـز مـواد شـیمیایی…! مـکان حملـه نیـز گاه خیابـان اسـت و گاه خانـه و در حـال حـاضر نیـز مدرسـه…!
  در طرف دیگر خیابان دختر نوجوانی موهایش را دم اسبی بسته و از کنار خطوط دَر هم سیاهی عبور میکند؛ خطوطی که معلوم است با ترس و وحشت بر روی شعاری کشیده شده که ماهها پیش بنای حکومت ظلمت را به لرزه درآورد. زن زندگی آزادی به زیبایی زیر آن همه خطوط سیاه میدرخشد.

  برگزیدەها

  کتاب «اورفا سمبل قداست و لعنت» نوشته: رهبر عبدالله اوجالاندفاعیات اورفا از ویژگی جالب تحلیلات جسورانه با موضوع مذهب برخوردار است که اگرچه بنیان علمی […]
  این کتاب بعنوان مانیفست بنیادین آغاز انقلاب کوردها برای هرچهاربخش کوردستان از شمال کوردستان رقم خورد و بعنوان تئورین بنیادین راه انقلاب ترویج یافت.
  رهبرآپو جهت درک بهتر، سطح و احساسی را کە همە با آن آشنا بودە و شاید هم بسیار آرزوی آن را داشتە‌اید، روشن‌تر نماییم. این […]
  رهنمود رهبرآپو سال بە پایان می‌رسد، بە هنگام برداشتن اولین گام‌های حملە آسای سال ٩٤ برخی از دختران و پسران جوان خواهان مشارکت در ارتش […]
  رهنمود رهبرآپو امروزە برای انقلاب کوردستان دو میراث باقی ماندە است، نخستین میراث در گذر تاریخ و در محیطی انسانی و غنی و با خیزشی […]
  رهنمود رهبرآپو خانوادە در کوردستان همچون میدانی است کە اعتماد خود را از فکر اجتماعی و ممارست عملی می‌گیرد. خانوادە عنصری اجتماعی است کە از […]
  کمون اولیە رهنمود رهبرآپو شکل گرفتن جامعە تعریفی است برای وجود انسان و آغاز انسانیت، الگوهای اجتماعی با توجە بە تلاش و توانایی انسانی در […]
  رهبرآپو شرایطی که هر روز دشوار‌تر می‌شود، از اهمیت فعالیت تئوریکی و مبارزه‌ی ایدئولوژیک در کُردستان و تُرکیه نکاسته بلکه برعکس بر آن افزوده است. […]
  رهنمود رهبرآپو شما از یک دورە تفکر ویژە عبور کردە و کنفرانسی را برپا نمودید اما هنوز بیگانگی از زندگی آزاد مورد بحث است. هنوز […]
  هیرارشی‌ها و قدرت‌ها به‌عنوان پدیده‌هایی كه مختلط گشته‌اند، طی مدت‌زمان‌های هزاران ساله‌ای زیسته‌اند. دولت‌ها محصولات مدت‌‌زمان كوتاه‌تری می‌باشند.
  رهبر آپو بحران اجتماعی، بیانگر مقاطعی است كه نظام دچار چنان وضعیتی می‌گردد كه قادر به تداوم خویش نیست. «مسئله»، به نسبت اصطلاح خویش، دارای […]
  قطعا یکی از اولین شرایط گشودن درهای جامعه به روی استثمار، محروم‌سازی آن از اخلاق و سیاست است و بدون فروپاشاندن ذهنیت اجتماعی که بنیان فکری این دو بافت می‌باشد، این محرومیت تحقق‌ناپذیر است.
  “>

  مشارکت سیاسی زنان، ضامن برساخت جامعه دموکراتیک

  کمیته تحقیقاتی کژار کتابچه ای را با عنوان «مشارکت سیاسی زنان: ضامن برساخت جامعه دموکراتیک » منتشر کرد.
  “>

  نسل آینده در چنگال سیاست مردگی

  در دوره هـای گوناگـون شـاهد حمـلات رژیـم بـوده ایـم. اسـلحه ی رژیـم گاه اسـید اسـت و گاه بـاروت و در حـال حـاضر نیـز مـواد شـیمیایی…! مـکان حملـه نیـز گاه خیابـان اسـت و گاه خانـه و در حـال حـاضر نیـز مدرسـه…!
  “>

  عوامل ظهور کاپیتالیسم

  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان، جلد سوم از سلسله بروشورها توسط کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. در نظام سرمایه داری، زنان به شیوه […]
  5432صفحه اصلی

  ویژه نامه مجله زنان شرق منتشر شد.

  خوانندگان گرامی با فرا رسیدن 8 مارس کمیته مطبوعاتی کژار، ویژه نامه زنان شرق را منتشر کرد. در این ویژه نامه به مطالب مهمی اعم […]
  “>

  تفسیر صحیح جامعە متمدن

  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان جلد دوم از این سلسلە بروشورها توسط کمیتە تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. فکر و فلسفە آپویی بە زنان […]
  “>

  زن در عصر خدایان نقابدار و شاهان پوشیدە

  جنبـش آپویـی در طـی‌ دهـه‌هـای گذشـته بـا تکیـه بـر پیشـاهنگی زنــان و نیــروی‌شــان جهــت تغییــر ذهنیــت مردســالار در عرصــه‌هــای گوناگــون مبــازه نــموده اســت ایــن مبــارزات […]
  “>

  «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» چاپ و منتشر گردید

  خوانندگان گرامی کمیتە تحقیقاتی کژار در چهارمین ماە انقلاب ژن ژیان ئازادی بر خود واجب دانست تا برای صیانت از شهدای انقلاب و ماندگاری نامشان […]

  ژن ژیان آزادی

  کتابچه ژن ژیان آزادی به تالیف آکادمی ژنئولوژی منتشر شد. آکادمی ژنئولوژی در این کتابچه به توضیح و تحلیل قافله ژن ژیان آزادی پرداخته است. […]
  “>

  جاودانگان یک انقلاب

  تلاش نمودیم در این کتابچە آماری از شهدای انقلاب زن، زندگی، آزادی ارائه داده و همچنین ارزیابی‌ای کلی در خصوص منطقە و ملیت هایی کە در ایران سالهاست در کنار هم زندگی می کنند و از لحاظ تاریخ مبارزات و فرهنگ مقاومت دارای پیشینه بسیار شبیە بە هم هستند، داشته باشیم.
  “>

  در پس این فریاد حیاتی نهفته است

  کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌کند. کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از […]
  “>

  شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی

  کمیته تحقیقاتی کژار کتابچه‌ی ” شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی” را منتشر کرد. کمیته تحقیقاتی کژار آورده است: با نوشتن و گفتن شاید […]
  “>

  گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان

  کمیته مطبوعاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان منتشر کرد.این […]


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/www/users/miwire/kjr-wp-22-nov/wp-content/themes/kjar22/blocks/gallery.php on line 23

  کژار

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که تمامی هویت‌های زنانه‌ی دارای خودمدیریتی دموکراتیک و آنتی فاشیست را قبول کرده و آنها را نیز شامل می‌شود، در برابر رنگ‌ها و تنوعات باز است و آنان را می‌پذیرد.

  بر همین اساس جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان، در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی، اخلاقی و زیبایی‌شناسی و دیپلماسی و خوددفاعی، سازمان‌های خودویژه‌ی خویش را بنیاد نهاده، نهادهای خویش را به شکلی پایدار برساخته و با تامین آزادی زنان، دموکراتیک کردن جامعه را تحقق می‌بخشد…