• اخبار

  در دوره هـای گوناگـون شـاهد حمـلات رژیـم بـوده ایـم. اسـلحه ی رژیـم گاه اسـید اسـت و گاه بـاروت و در حـال حـاضر نیـز مـواد شـیمیایی…! مـکان حملـه نیـز گاه خیابـان اسـت و گاه خانـه و در حـال حـاضر نیـز مدرسـه…!
  در طرف دیگر خیابان دختر نوجوانی موهایش را دم اسبی بسته و از کنار خطوط دَر هم سیاهی عبور میکند؛ خطوطی که معلوم است با ترس و وحشت بر روی شعاری کشیده شده که ماهها پیش بنای حکومت ظلمت را به لرزه درآورد. زن زندگی آزادی به زیبایی زیر آن همه خطوط سیاه میدرخشد.
  خوانندگان گرامی کمیتە تحقیقاتی کژار در چهارمین ماە انقلاب ژن ژیان ئازادی بر خود واجب دانست تا برای صیانت از شهدای انقلاب و ماندگاری نامشان […]
  تلاش نمودیم در این کتابچە آماری از شهدای انقلاب زن، زندگی، آزادی ارائه داده و همچنین ارزیابی‌ای کلی در خصوص منطقە و ملیت هایی کە در ایران سالهاست در کنار هم زندگی می کنند و از لحاظ تاریخ مبارزات و فرهنگ مقاومت دارای پیشینه بسیار شبیە بە هم هستند، داشته باشیم.
  شورای رهبری جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار در حالی به 25 نوامبر ( 4 آذر ) روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه […]
  کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌کند. کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از […]

  برگزیدەها

  بدین علت، در دوره جامعه كمونال، شخصیت فرد با شخصیت گروهی كه در آن قرار دارد، شناخته می‌شود. در میان اجتماعات ابتدایی شخصیت‌های متمایز وجود ندارد. گویا انسان‌های اولیه در این دوره فتوكپی یكدیگر هستند.
  انقـلاب راه حقيقـی گـذار از اين وضع می‌باشد. اين معنای اسلوب و شيوه انقلابی و شهادت ايـن رفقاسـت. ما با تكيه بر اين موارد، وظايف و كارهای بسياری را انجام می‌دهيم. شهادت‌ها هيچ معنی ديگری نميتواننـد داشـته باشـند. هـيچ شهيدی برای شهيد شدن، جان نميدهد. بلكه شهادت وی بهايی است كه بايد برای زندگی پرداخته شود.
  رهنمود رهبرآپو در شکل‌گیری جامعه‌ی برده‌داری و فئودالی، پیشرفت‌های طبقاتی با گذار از عشیره، راه را بر روی فُرم سازماندهی خلق و ملیت مهیا ساخت. […]
  جامعه‌ی زنان با ارائه‌ی تفاسیر در این زمینه‌، فرد و جامعه را هوشیار و پویا می‌سازند. به‌گونه‌ای که شاکله‌بندی موجود هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ معنایی نظام‌مند بوده و در جستجوی حقیقت، به نظام حقیقت دست می‌یابد که نزدیک‌تر به گزینه‌ی حیات آزاد باشد.
  رهنمود رهبرآپو پیشرفته‌ترین فرم سازماندهی نوع بشر که تا به آن روز در طبیعت با آن برخورد شده بود، همزمان با سرآغاز مرحله‌ای که تحول […]
  سازمان، وحدت‌هایی است که بر اساس مبدأهای مشخص و جهت اهداف مشخصی خلق می‌شوند. اگر تعبیر بجا باشد سازماندهی، توحید ذرات ریز جهت تشکل یک اتم کنارهم و بازتاب [آن] در حیطه‌ی اجتماعی و انباشت افراد است.
  در مرحله‌ی انقلاب‌های بورژوازی علیه فئودالیسم -که بورژوازی در میان طبقه‌ی کارگر و دهقان، برای مدتی کوتاه هماهنگی به وجود آورد- پس از اینکه به حاکمیت‌ رسید، متوجه شد که بزرگ‌ترین خطر از جانب این اقشار به او وارد خواهد شد.
  رهنمود رهبرآپو بخش اول می دانیم که اگر امپراطوری‌های قدرتمند برده‌داری به آسانی فروپاشیده‌اند، یکی از دلایل آن نیز برده‌ها و مبارزات آزادی‌‌خواهانه‌ی خلق‌هایی است […]
  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان، جلد سوم از سلسله بروشورها توسط کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. در نظام سرمایه داری، زنان به شیوه […]
  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان جلد دوم از این سلسلە بروشورها توسط کمیتە تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. فکر و فلسفە آپویی بە زنان […]
  جنبـش آپویـی در طـی‌ دهـه‌هـای گذشـته بـا تکیـه بـر پیشـاهنگی زنــان و نیــروی‌شــان جهــت تغییــر ذهنیــت مردســالار در عرصــه‌هــای گوناگــون مبــازه نــموده اســت ایــن مبــارزات […]
  لیلا والی حسین، با کد سازمانی ویان سوران« کاروخ»، در سال 1981 بدنیا آمد، زنی که لحظه به لحظه ی زندگی اش از فریاد آزادیخواهی […]
  “>

  نسل آینده در چنگال سیاست مردگی

  در دوره هـای گوناگـون شـاهد حمـلات رژیـم بـوده ایـم. اسـلحه ی رژیـم گاه اسـید اسـت و گاه بـاروت و در حـال حـاضر نیـز مـواد شـیمیایی…! مـکان حملـه نیـز گاه خیابـان اسـت و گاه خانـه و در حـال حـاضر نیـز مدرسـه…!
  “>

  استعمارگری کاپیتالیسم و سازماندهی

  رهنمود رهبرآپو در شکل‌گیری جامعه‌ی برده‌داری و فئودالی، پیشرفت‌های طبقاتی با گذار از عشیره، راه را بر روی فُرم سازماندهی خلق و ملیت مهیا ساخت. […]
  “>

  عوامل ظهور کاپیتالیسم

  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان، جلد سوم از سلسله بروشورها توسط کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. در نظام سرمایه داری، زنان به شیوه […]
  5432صفحه اصلی

  ویژه نامه مجله زنان شرق منتشر شد.

  خوانندگان گرامی با فرا رسیدن 8 مارس کمیته مطبوعاتی کژار، ویژه نامه زنان شرق را منتشر کرد. در این ویژه نامه به مطالب مهمی اعم […]
  “>

  تفسیر صحیح جامعە متمدن

  در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان جلد دوم از این سلسلە بروشورها توسط کمیتە تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد. فکر و فلسفە آپویی بە زنان […]
  “>

  زن در عصر خدایان نقابدار و شاهان پوشیدە

  جنبـش آپویـی در طـی‌ دهـه‌هـای گذشـته بـا تکیـه بـر پیشـاهنگی زنــان و نیــروی‌شــان جهــت تغییــر ذهنیــت مردســالار در عرصــه‌هــای گوناگــون مبــازه نــموده اســت ایــن مبــارزات […]
  “>

  «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» چاپ و منتشر گردید

  خوانندگان گرامی کمیتە تحقیقاتی کژار در چهارمین ماە انقلاب ژن ژیان ئازادی بر خود واجب دانست تا برای صیانت از شهدای انقلاب و ماندگاری نامشان […]

  ژن ژیان آزادی

  کتابچه ژن ژیان آزادی به تالیف آکادمی ژنئولوژی منتشر شد. آکادمی ژنئولوژی در این کتابچه به توضیح و تحلیل قافله ژن ژیان آزادی پرداخته است. […]
  “>

  جاودانگان یک انقلاب

  تلاش نمودیم در این کتابچە آماری از شهدای انقلاب زن، زندگی، آزادی ارائه داده و همچنین ارزیابی‌ای کلی در خصوص منطقە و ملیت هایی کە در ایران سالهاست در کنار هم زندگی می کنند و از لحاظ تاریخ مبارزات و فرهنگ مقاومت دارای پیشینه بسیار شبیە بە هم هستند، داشته باشیم.
  “>

  در پس این فریاد حیاتی نهفته است

  کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌کند. کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از […]
  “>

  شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی

  کمیته تحقیقاتی کژار کتابچه‌ی ” شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی” را منتشر کرد. کمیته تحقیقاتی کژار آورده است: با نوشتن و گفتن شاید […]
  “>

  گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان

  کمیته مطبوعاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، گزارشی آماری و تحلیلی از اعتراضات سراسری شهریور 1401 در ایران و شرق کوردستان منتشر کرد.این […]


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/www/users/miwire/kjr-wp-22-nov/wp-content/themes/kjar22/blocks/gallery.php on line 23

  کژار

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.

  جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که تمامی هویت‌های زنانه‌ی دارای خودمدیریتی دموکراتیک و آنتی فاشیست را قبول کرده و آنها را نیز شامل می‌شود، در برابر رنگ‌ها و تنوعات باز است و آنان را می‌پذیرد.

  بر همین اساس جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان، در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی، اخلاقی و زیبایی‌شناسی و دیپلماسی و خوددفاعی، سازمان‌های خودویژه‌ی خویش را بنیاد نهاده، نهادهای خویش را به شکلی پایدار برساخته و با تامین آزادی زنان، دموکراتیک کردن جامعه را تحقق می‌بخشد…