کژار kjar.online/fa
جامعه زنان آزاد شرق کوردستان

تحریریه سایت
فروردین 3, 1400

واقعیت کورد و کوردستان و سرزمین مادری

رهنودهای  رهبرآپو تفسیر پردازی دربارەی  واقعیت کورد تحت ابعاد گوناگون، از نظر تسهیل نمودن و آموزندگی مناسب‌تر می‌باشد. حتی  وقتی  همەی ابعاد آن را با همدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهیم…

فروردین 2, 1400

زن آزاد

رهنمودهای رهبرآپو برای اولین بار تحلیلات مربوط بە موضوع زن را در مارس ١٩٨٧ آغاز نمودیم. بلایی کە از طریق زن بر سر من و بنابراین برسر جنبش آوار شدە…

اخبار و گزارشات
مطالب بیشتر

فراخوان جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان در رابطه با ۱۹ اردیبهشت

آزادی و عدالت دو کلمه که انسان در طول تاریخ مدام در جستجوی آن بوده و برای رسیدن به آن در تلاش و مبارزه بوده‌اند. آزادی در واقع خاطره‌ایی فراموش‌ناشدنی که انسان همیشه در تلاش جاودانگی آن بوده است. آزادی برای خلق کورد که سال‌های متمادی‌ست تحت ظلم و سرکوب اشغالگران بوده‌اند، مقدس بوده و…

زن؛ آزادیخواهی و مقاومت در کوردستان

22 فروردین, 1400

کاوَندا اَژین زنان نه تنها در آفرینش و پیشبرد حیات اجتماعی، بلکه در مبارزات و مقاومت‌های مردمان کورد در کوردستان از جایگاه تعیین کننده و نقش اثر بخشی برخوردار بوده‌اند. حضور پررنگ زنان کورد طی مقابله و ایستار خلق کورد در برابر یورش‌های نظامی –…

جایگاە زنان در شرق کردستان

19 فروردین, 1400

شهید زیلان پەپولە جهت تحلیل و تجزیه همه جانبه وضعیت زنان در شرق کوردستان الزم است بطور مختصر اوضاع شرق کوردستان را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از خلقهایی که فرهنگ زن مادر(نوسنگی) را بسیار عمیق زیسته و پیشرفت داده، خلق کورد است .زندگی روزمره…

زن در اسلام و حاکمیت اسلامی

18 فروردین, 1400

فرشته محمدی با نگاهی اجمالی به تاریخ واقعی انسان، به خوبی درمیابیم که جنگ بین خدایان ساختگی و الهه ی زن که  مظهر آزادی، برابری و رشد و پیشرفت جامعه انسانی بوده است، در پروسه‌ای طولانی با پیروزی خدایان ساختگی و زن ستیز به پایان…

مسافری در جستجوی حقیقت

17 فروردین, 1400

زندگی انقلابی فراتر از معناست، بە معنای آزادی و ادعای زندگی است، هنگامی کە ادعای زندگی بزرگ باشد هدف مشخص است و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع فرد شود. معنا شکاف‌ها و موانع را از بین بردە و پرواز را راحت‌تر می‌سازد. زندگی رهگذر خود را…

مقالات
مطالب بیشتر

حذف و انکار زنان در قانون اساسی

31 خرداد, 1400

 حذف و انکار زنان در قانون اساسی مریم فتحی قانون اساسی در سیستم دولتی بر شاخەهای سیاسی، عدالت و حقوقی، مشارکت های سیاسی و اجتماعی، تعیین بودجەهای اقتصادی و پروژەهای دولتی، سیستم آموزشی، تاکتیکها و استراتژیهای ساختار دولت و… مستقیما اثرمیگذارد. قانون اساسی باید بر اساس وجدان اجتماعی و حقوق مسلم و اولیه انسان‌ها تنظیم گردد و از قوانین جنسیت‌گرا، دین‌‌گرا، ملی‌گرا و تک‌گرا عاری باشد. حقوق زنان، اقوام و منصوبان اعتقادات متفاوت به شیوه‌ای دموکراتیک در قوانین جای بگیرند. اما کلیت قانون اساسی و اصل قانون اساسی رژیم اسلامی…

نقش و جایگاە زنان در عرصە انتخابات از مشروطە تا کنون

31 خرداد, 1400

 نقش و جایگاە زنان در عرصە انتخابات از مشروطە تا کنون روزرین کمانگر مشــارکت سیاســی در عرصــه‌ی سیاســت اجریــی هــر جامعــه از اهمیــت و جایــگاه برجسـته‌ای برخـوردار اسـت. فرهنـگ سیاسـی نیـز زادگاه همیـن مشـارکت سیاسـی اسـت. بـه هـر انـدازه فرهنـگ سیاسـی از فرهنـگ انقیـاد و…

تله‌ی رجل سیاسی

31 خرداد, 1400

تله‌ی رجل سیاسی جوانا سنە پس از انتخابات مجلس یازدهم، تضادهای میان دولت و حکومت روبه ازدیاد نهاد. در این سیزدهمین دوره‌ی انتخاباتی ریاست‌ جمهوری و انتخاب هشتمین رییس جمهور این تضادها همچنان در حال اوج‌گیری است. انتخابات پیشِ رو رژه‌ای تبلیغاتی خواهد بود جهت…

انقلاب مشروطه تا انقلاب اخیر و تاسیس دولت تئوکراتیک

31 خرداد, 1400

انقلاب مشروطه تا انقلاب اخیر و تاسیس دولت تئوکراتیک پیمان ویان انتخابات یکی از پایه های اصلی دموکراسی است. جامعه ی دموکراتیک جامعه ای است که توانسته اراده سیاسی خویش را ثابت کند و در خط مش آزادی پیش میرود. در چنین جامعه ای تمام…

ما زنان به انتخابات می گوییم: نه!

31 خرداد, 1400

ما زنان به انتخابات می گوییم: نه! اوین نژدت گفتند و گفتند، آنقدر گفتند که باور کردند. برای تثبیت گفته هایشان اسطوره ها ساختند، سپس دین و فلسفه را نیز دخیل کردند و برایشان اصلا سخت نبود که علم را نیز همدست کنند. چون همه…

چندرسانەای
بیشتر
نشریات
مطالب بیشتر

حذف و انکار زنان در قانون اساسی

31 خرداد, 1400

 حذف و انکار زنان در قانون اساسی مریم فتحی قانون اساسی در سیستم دولتی بر شاخەهای سیاسی، عدالت و حقوقی،…

نقش و جایگاە زنان در عرصە انتخابات از مشروطە تا کنون

31 خرداد, 1400

 نقش و جایگاە زنان در عرصە انتخابات از مشروطە تا کنون روزرین کمانگر مشــارکت سیاســی در عرصــه‌ی سیاســت اجریــی هــر…

تله‌ی رجل سیاسی

31 خرداد, 1400

تله‌ی رجل سیاسی جوانا سنە پس از انتخابات مجلس یازدهم، تضادهای میان دولت و حکومت روبه ازدیاد نهاد. در این…

انقلاب مشروطه تا انقلاب اخیر و تاسیس دولت تئوکراتیک

31 خرداد, 1400

انقلاب مشروطه تا انقلاب اخیر و تاسیس دولت تئوکراتیک پیمان ویان انتخابات یکی از پایه های اصلی دموکراسی است. جامعه…

ما زنان به انتخابات می گوییم: نه!

31 خرداد, 1400

ما زنان به انتخابات می گوییم: نه! اوین نژدت گفتند و گفتند، آنقدر گفتند که باور کردند. برای تثبیت گفته…

زنان در چالش‌های انتخابات ۱۴۰۰

31 خرداد, 1400

زنان در چالش‌های انتخابات ۱۴۰۰ اوین زیلان سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و…

ویژە نامەی‌ نشریه‌ی زنان شرق شماره ٣٨ منتشر گردید

28 خرداد, 1400

ویژە نامەی‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٣٨ جامعه زنان آزاد شرق کوردستان منتشر گردید. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این…

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

8 فروردین, 1400

نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۶ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا…

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

4 بهمن, 1399

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این…

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٤ منتشر گردید

12 آذر, 1399

  نشریەی زنان شرق شمارە٣٤ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) بە مناسبت…

شمارەی ٣٣ نشریە‌ی زنان شرق منتشر شد

5 مهر, 1399

انقلاب، جنگ ، بحران، اشغال، منطقه نظامی، کشته، شهید، اسیر، وطن پرستی، حفظ تمامیت ارضی، نجات مظلوم،…این ها و بسیاری…

شماره‌ی۳۱ زنان شرق منتشر شد

25 اردیبهشت, 1399

 مفاهیمی وجود دارند که نه می‌توان به یک پیرامون محدودش نمود و نه می‌توان با یک تعریف کوتاه از آن…

بیانیەهای مطبوعاتی
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان جهت بنیاد نهادن و برساخت ملت دموکراتیک که در آن، اصل مذکور به اجرا درآید، زنان را سازماندهی کرده آموزش داده و سیستمی مبارز جهت آنان برمی‌سازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، به مثابه‌ی سازمان چتری و سیستم کنفدرال-دموکراتیک زنان شرق کوردستان و ایران، این مسئولیت را دارد که با رهنمود ملت دموکراتیک در برابر ذهنیت و نهادهای قدرت‌گرا، دولتی و جنسیت‌گرا، ار طریق درک، برداشت و اراده‌ی زنان آنا را سازماندهی کرده و سیستم آلترناتیو مختص به آنان را برسازد.
جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان که به مثابه پیشاهنگ برساخت و مؤسس جامعه‌ی دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران می‌باشد، تلاش خواهد کرد تا نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و جامعه ی دموکراتیک را برسازد.